วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หัวข้อสัมมนา เรื่อง"ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบผลสัมเร็จ"

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทำธุรอย่างไรให้ประสบผลสัมเร็จ"

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551

เวลา 9.00-12.00


จากการเข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้คือ ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรและผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

หลักการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

1. กระหายในความสำเร็จ

2. ชอบเสี่ยง

3. มีความคิดสร้างสรรค์

4. มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ

5. มีความเชื่อมั่น

6. มีความสามารถในการตัดสินใจ

7. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

8. มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน

9. รู้จักเริ่มต้น และต้องการความสำเร็จที่สมบรูณ์แบบ

10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา


องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์

1. การกำหนดทิศทาง

2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม

3. การกำหนดกลยุทธ์

4.การดำเนินกลยุทธ์

5. การประเมินผลและการควบคุม


วิทยากร

คุณ แสวง ชัยวรรณเสถียร

นักธุรกิจ บริษัทวิวดอย จำกัดวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามของการสมัครงานในยุคปัจจุบัน"

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง"เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามการสมัครงานในยุคปัจจุบัน"

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551

เวลา 09.00-12.00
จากการเข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้คือเทคนิคการสมัครงาน

- แหล่งข้อมูลในการสมัคร

- การสมัครงาน

- การสัมภาษณ์งาน


การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

- เตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

- แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย

- ตรงต่อเวลานัดหมาย ควรไปก่อนสัมภาษณ์ 10-15 นาที

- เตรียมข้อมูลให้พร้อม ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่ไปสมัคร


ข้อปฏิบัติขณะรับสัมภาษณ์

- นั่งรออย่างเรียบร้อย ไม่ควรเดินไปมา หรือส่งเสียงดัง

- ครวยิ้มให้ผู้สัมภาษณ์ขฯเริ่มทักทายและกล่าวคำว่าสวัสดี

- พูดจาสุภาพ ชัดเจนเป็นธรรมชาติ มีความมั่นใจในตัวเอง

- ตั้งใจฟังคำถาม และตอบคำถามให้ตรงประเด็น

- ขณะสัมภาษณ์งานควรมองหน้าผู้สัมภาษณ์


สิ่งไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน

- ไม่ควรรับนัดสัมภาษณ์วันละหลายๆแห่ง พราะอาจเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถไปได้

- ไม่ควรนำพ่อแม่หรือเพื่อนไปสัมภาษณ์งานด้วยเพราะผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าผู้สมัครไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

- ไม่ควรแสดงอาการประหม่า มือสั่นเท้าส


คำถามที่อาจจะถูกถามในการสัมภาษณ์งาน

- คำถามเกี่ยวกับชีวิต ครอบครัว เช่น ลองเล่าประวัติบทย่อ

- คำถามเกี่ยวกับการเรียน และกิจกรรม เช่น คุณเคยทำกิจกรรมอะไรบ้าง ทำไมจึงเลือเรียนสาขาวิชานี้

- เคยทำงานอะไรมาแล้ว และทำไมจึงอยากทำงานนี้

- ทำไมจึงออกจากงานที่ทำอยู่

- คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่


วิทยากร


เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการโรงแรมยุคใหม่"

เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ''เทคนิคการบริหารจัดการงานรงแรมยุคใหม่"

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551

เวลา 9.00-12.00


จากการเข้าร่วมสัมนาคร้งนี้ได้รับความรู้คือ คอมพิวเตอร์ที่ไช้ในอุตสาหกรรม คือ

- PMS (Property Management System) ระบบการบริหารงาน ทรัพย์สินในโรงแรม คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์ HW,SW มาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

-GDS (Globai Didtribution System) ระบบการจองตั๋วเครื่องบินขนาดใหญ่

-CRS (Central Reservation System) ระบบการจองศูนย์กลางผ่านเว็บไซต์

-Czll Accounting ระบบการใช้โทรศัพท์


TPS คือ การประมวลผลรายการข้อมูลประมวลผลประจำวัน

MIS คือ นำข้อมูลจาก TPS มาสรุป ระบบการจัดการ

DSS คือ ข้อมูลช้วยในการตัดสินใจ

EIS คือ ข้อมูลในการตัดสินใจผู้บริหารสูงสุด

ES ระบบผู้เชี่ยวชาญวิทยาการ

อาจารย์ ทศพล บุญศฺริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาควิชา อุตสาหกรรมโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ล้ำยุคไปกับระบบติดตามด้วยดาวเทียม GPS"

เข้าร่วมสัมนาเรื่อง "ล้ำยุคไปกับระบบติดตามด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System)"

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551

เวลา 13.00-16.00


จากการเข้าร่วมได้ความรู้คือ ส่วนประกอบของระบบจีพีเอส

- ส่วนอวกาศ Space Segment (SS)

- ส่วนควบคุม Control Segment (CS)

- ส่วนผู้ใช้ User Segment (US)ประเภทเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส

- เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสแบบรังวัด คือ การใช้คลื่นส่งวัดระยะแทนการใช้รหัส C/A วัดระยะ ทำให้การวัดมีความถูกต้องขึ้นเป็นพันเท่า วิธีก่ทำงานคือ นำเครื่องรับแบบรังวัดไปวางที่หมุดที่ต้องการหาตำแหน่งเปรียบเทียบกันเป็นเวลาตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการรับสัญญาณมาประมวลผลได้เป็น เส้นฐาน แล้วนำข้ออมูลดังกล่าว มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการรังวัดตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องการทราบค่าเพื่อหาพิกัดที่ถูกต้องของตำแหน่งนั้น

- เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสแบบนำหน คือ รับสัญญาณที่เป็นคลื่นวิทยุจากดาวเทียม ใขขณะเดียวกันก็สร้างรหัส C/A(Coarse/Acquisition) ขึ้นมาเปรียบเทียบกับรหัสที่ถอดได้จากสัญญาณ เมื่อเปรียบเทียบได้หรัสที่ตรงกันจะทำ ให้รู้เวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ


หลักในการบอกตำแหน่งจีพีเอส

- การรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยหลักการรูปสามเหลี่ยมระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับ

- GPS วัดระยะโดยใช้การเดินทางของคลื่นวิทยุ

- ในดาวเทียมและเครื่องรับจำเป็นจะต้องมีนาฬิกาที่ละเอียดสูงมาก

- นอกจากระยะทางแล้วจะต้องทราบตำแหน่งของดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศด้วย

- ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์และชั้นบรรยากาศโลก ความเร็วคลื่นวิทยุเดินทางได้ช้าลง จึงต้องทำการแก้ไขจุดนี้ด้วย


วิทยาการ

คุณสิทธิธรรม อู่รอด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี HSPA

เข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิบัติการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี HSPA

วัน จันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00-12.00
จากการเข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้คือ HSPA ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3 และเป็นซอฟร์แวร์ที่ได้ทำการยกระดับ (Upgrade) โครงข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลที่แปรผันตามอัตราความเร็วของข้อมูลได้

คุณสมบัติของ HSPA
1. Hi Speed Internet ในปัจจุบันมาตราฐานของการรับส่งข้อมูลที่เร็วทีสุด ยังอยู่ที่เทคโนโลยี EDGE ซึ่งให้ความเร็วประมาณ 160kbps แต่ HSPA ให้ความเร็วในการโหลดข้อมูล 7.2 Mbps ต่างกัน 45 เท่า(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อว่ารองรับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่)
2. Video Call ถือว่าเป็นมาตราฐานของเทคโนโลยี 3G ที่มีในโทรศัพท์มือถือ โดยคู่สนทนาจะเห็นหน้าซึ่งกันและกัน ผ่านกล้องที่อยู่ด้านหน้าโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจริงอาจจะมีการดีเลย์บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้ดี
วิทยากร

คุณนิธิศ จุมปามันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายภาคเหนือตอนบน

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส (AIS)

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ"ถุงนั้นสำคัญไฉน"

ในการเข้ารับฟังสัมนาได้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ถุงยางอนามัย เกี่ยวกับโรคติดต่อในการมีเพศสัมพันธ์ รู้ว่าปัจจุบันโคเอดส์ภาคเหนือติดอันดับมากที่สุด

เนื้อหาในการเข้าร่วมสัมมนา
ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์คุมกำเนิด ทำด้วยวัสดุจากยางพารา หรือโพลียูรีเทน โดยมีทั้งแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายใช้ โดยใช้สวมครอบอวัยวะเพศชายขณะร่วมเพศ
ชนิดของถุงยางอนามัย
1.ชนิดที่ทำจากลำไส้สัตว์ วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นส่วนของลำใส้ส่วนล่างของแกะ ที่เรียกว่า caecum
2. ชนิดที่ทำจากนำยางธรรมชาติ ถุงยางที่ถูกสุขอนามัย สะอาด ถุงยางที่ทำมาจากธรรมชาตินี้มีราคาถูก บางกว่า ยืดหยุ่นได้ดีกว่าแบบทำจากลำไส้สัตว์
3. ชนิดที่ทำจาก Polyurthane(ถุงยางพลาสติก)


ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. เอดส์ ประสิทธิภาพป้องกันมากกว่า 90%
2. ไวรัสตับอักเสบ ประสิทธิภาพป้องกันมากกว่า 90%
3. หูดหงอนไก่ มีประสิทธิภาพป้องกันไม่ได้ผลหรือป้องกันได้ 10-50%
4. หนองในเทียม มีประสิทธิภาพป้องกัน 50-90%
5. หนองในแท้ มีประสิทธิภาพป้องกันมากกว่า 90%
6. พยาธิในช่องคลอด มีประสิทธิภาพป้องกันมากกว่า 90%
7.ซิฟิลิส มีประสิทธิภาพป้องกันมากกว่า 50-90%
8. โรคเริม มีประสิทธิภาพป้องกันได้ 10-50%
9. แผลริมอ่อน มีประสิทธิภาพป้องกันได้ 10-50%

วิยากร คุณวิฑูรย์ วงค์ทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข และทีมงาน

การจัดทำสัมมนา หัวข้อ"การจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน"ได้จัดทำสัมมนาใน หัวข้อ "การจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน"


ในการจัดทำสัมนาทำให้ได้ความรู้คือ ในที่นี้เรามาทราบความหมายของการจัดการ
การจัดการคือ การจัดการทรัพยากรการบริหารใช้ในการดำเนินงาน ให้บรรลุวุตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันปะรกอบด้วยกระบวนการวางแผน การควบคุม การอำนวยการและประสานการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่วางไว้

องค์การที่จะประสบผลสำเร็จต้องประกอบด้วย
1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
2. ความสามารถของพนักงานในการปรับปรุง
3. โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. การมีตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ดีที่สุด


สาเหตุของความล้มเหลวในการจัดการองค์กร
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงา นประจำมากกว่าการคิดถึงแผนกลยุทธ์
2. ขาดทักษะในการสื่อสาร คือ ทักษะการพูดจูงใจ การฟัง การอ่าน การตีความข้อมูลข่วสารและการเขียน
3. ขาดทักษะในการทำงานเป็นทีม
4. มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
5. ตัดสินใจจากสัญชาติญาณมากก่าข้อมูล
6. ไม่สนใจรายละเอียดของขั้นตอนและเนื้อหาของงาน
7. ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดูสมมนาเพิ่มเต็ม http://www.smn-48.th.gs/
วิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว