วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หัวข้อสัมมนา เรื่อง"ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบผลสัมเร็จ"

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทำธุรอย่างไรให้ประสบผลสัมเร็จ"

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551

เวลา 9.00-12.00


จากการเข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้คือ ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรและผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

หลักการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

1. กระหายในความสำเร็จ

2. ชอบเสี่ยง

3. มีความคิดสร้างสรรค์

4. มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ

5. มีความเชื่อมั่น

6. มีความสามารถในการตัดสินใจ

7. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

8. มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน

9. รู้จักเริ่มต้น และต้องการความสำเร็จที่สมบรูณ์แบบ

10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา


องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์

1. การกำหนดทิศทาง

2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม

3. การกำหนดกลยุทธ์

4.การดำเนินกลยุทธ์

5. การประเมินผลและการควบคุม


วิทยากร

คุณ แสวง ชัยวรรณเสถียร

นักธุรกิจ บริษัทวิวดอย จำกัดไม่มีความคิดเห็น: